Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (platforma e-learningowa) 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                       ……………..…………………………….

                                                                                                                                                                                                            miejscowość, data

 

                                                                                                                                          Masil Outsourcing 

                                                                                                                                          Strzegomska 42B, lok. 6.16

                                                                                                                                          53-611 Wrocław

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym odstępuję od Umowy o dostarczenie Treści i Usług cyfrowych, której przedmiotem jest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data Zamówienia:         ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać na rachunek bankowy nr:          ………………………..………………………………………………………………………..

 którego właścicielem jest …………………………………………………………………………… …….

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient podczas zakupu, z uwzględnieniem przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

 

imię i nazwisko Klienta:          ………………………………………………

adres Klienta:             ………………………………………………

                                               ………………………………………………

 

…………………………………………………………

               data i podpis Klienta

         (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Formularz należy wypełnić i odesłać pocztą lub mailem w przypadku chęci odstąpienia od Umowy.